Header Nu bun steyu 1920x600 JPG

መዝሙር

ብሓይሊ መስቀሉ

ጸጋ ረኺብና ህይወት እወን ተቐበልና ብሓይሊ መስቀሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ መስቀሉ ።

 ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ሰማይ

ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ሰማይ ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ሰማይ ነቲ ዘፍቀረና ካብ ሓጢኣትና ወን ብደሙ ሰለ ዝሓጸበና ነቲ ዘፍቀረና ካብ ሓጢኣትና ወን ብደሙ ሰለ ዝኣድሓነና

 ፍቕሪ ስሒቡዎ

ፍቕሪ ስሒቡዎ ንክርስቶስ ካብ ሓያል ዙፋኑ ኣብጺሕዎ ኣብጺሕዎ ኣብጺሕዎ ክሳብ ሞት ።

መን እዩ ዝፈልየኒ

ካብ ክርስቶስ ፈቕሪ መን እዩ ዝፈልየኒ መን እዩ ዝፈልየኒ ፧ ጥሜት፡ ስደት ድዩ ወይስ ዕርቃን እዩ ወይስ ዕርቃን እዩ ፧

ካብቲ ኣብ ዙፋኑ ዘሎ ኣምላክና

መድሓን ካብቲ ኣብ ዙፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካቡ እዩ ዝመጽእ ድሕሪ ቕሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድንጒን እዩ ።

 ገይሩ ሰላም

ገይሩ ሰላም ኣብ ማእከልና ይቕረ ኢሉ ኣበሳና ይቕረ ኢሉ ሓጢኣትና።

ክብሪ ንእግዚኣብሔር

ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ ሞንጎ ሰባት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ

ነዚ ኣካፍል