Header Nu bun steyu 1920x600 JPG

ቅዱስ ወንጌል

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝማሃሮ ናይ ምስላ ትምህርቲ፡ ብዛዕባ ሓደ፣ ነቡኡ ግደ ርስቱ ክህቦ ዝሓተቶ ውሉድ ይምህረና።  እቲ ወዲ ነቲ ገንዘብ ምስ ኣባኸኖን፣ ዝበልዖ ሲኢኑ ውን ምስ ተሸገረን ናብ ቤቱ ኣቡኡ ተመልሰ፣ ኣቦኡ ድማ ብሓጎስ ተቐበሎ ። ልክዕ ከምቲ እቲ ወዲ ካብ ኣቦኡ እተፈልየ፡ ንሕና እውን ብሰንኪ ሓጢኣትና ካብ እግዚኣብሄር ንፍለ ። ኣብ ህይወትካ ሓጢኣት ስለ ዝገበርካ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕካ ዀይኑዶ ይስምዓካ? 

ንዓኻን ንዓይን ዝኸዉን ዓቢ ብስራት ኣሎ፣  ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝዀነ ናብኡ ንኽንምለስን ምስኡ ዝነበረና ርክብ ክመዓራረን መገዲ ፈጢሩልና ኣሎ። ኣብ ሮሜ 5:8 ከምዚ ይብል  

ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፡ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ።” 

ክርስቶስ ክሳብ፣ ከመይ ጌርና ሓጢኣት ምግባር ከም እነቋርጽ ወይ ብኸመይ ንፍቕሩ ብቁዓት ንኸዉን እንፈልጥ ኣይጽበየናን እዩ። ንሱ፣ ሓጢኣትና ወሲዱ ኣብ ክንዳ ብሙማቱ ዕዳና ኸፈለ ። ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ምሳሌ ተጠቂሱ ዘሎ ኣቦ እዩ፡ ብሓጐስ ክቕበለካን ናይ ዘለኣለም ህይወት ውህበት ክህበካን ድሉው ኢዩ። እስኻ’ኸ ናብኡ ኽትምለስ ድሉው ዲኻ ?

ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልካ ናብ ኣምላኽ ብዛዕባ ምምላስምስ ሓደ ሰብ ክትዘራረብ ትደሊዶ ?

ብዛዕባ እዚ ዛንታ ዝያዳ ከተንብብን መጽሓፍ ቅዱስ ኽትረክብን ትደሊዶ ?

ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ፣ “ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።” ዮሐንስ ወንጌል 14:6 

ነዚ ኣካፍል