Header Nu bun steyu 1920x600 JPG

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ይህበና

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድኻታት፣ ዝጠመዩ፣ ክንበኪ ከሎናንን ግፍዒ ኪወርደና ከሎን ንባረኽ ኢና ይብለና። እዚ ግና ትርጕም ዘይብሉ ኣይመስልንኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኵነታት እንተ ኣሊና ፡ ብርግጽ ብዙሕ በረኸት ከም ዘይንረክብ ኮይኑ ይስመዓና ይኸውን። እሞ ደኣ እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእልጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝምህረና፡ እዚ ዘሎና ፀገማት ግዜያዊ ከም ዝዀነ ብምዝኽኻር ተስፋ ይህበና፣ ንእኡ ኽንስዕቦ ምስ እንመርጽ እንረኽቦ ሓጐስ ድማ ኣይወዳደርን እዩ ። ኣብቲ ንሱ ዘተስፈዎ ተስፋታት ኸነተኵር ከለና፡ ካብ ኣብ ስዕረት ስምዒት ምንባር ወጺና ተስፋ ንረክብ። ሕጂ ድኻታት ዘለዉ ኣብ መጻኢ መንግስቲ ክቕበሉ እዮም ይብለና። ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ጓሂ ዝመልኦም ሰባት እግዚኣብሄር ሰሓቅ ክገብረሎም እዩ። ሓደ እኳ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓብ እንተ ተሰደዱ ፡ በይኖም ኣይኰኑን ዓብዪ ዓስቢ እውን ይጽበዮም ኣሎ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ስዒሩዋ ኢዩ እሞ፡ ክንዮ ስቓይን ቃልስን እዛ ዓለም እዚኣ ተስፋ ኣሎ ። 

ምሳኻ ዝጽሊ ሰብ ትደሊዶብዛዕባ እዚ ዛንታ ዝያዳ ከተንብብን መጽሓፍ ቅዱስ ኽትረክብን ትደሊዶ ?

ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ፡ ናብ ከረን ደየበ። ምስ ተቐመጠ ኸኣ፡ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቐረቡ። ኣፉ ኸፈተ፡ ከምዚ እናበለ ድማ መሀሮም፡  

            ብመንፈስ ድኻታት፡ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ፡ ብጹኣን እዮም።  

            ዚጕህዩ፡ ምጽንናዕ ኪረኽቡ እዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም።  

            ዓቃላት፡ ንምድሪ ኺወርስዋ እዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም።  

            ጽድቂ ዚጠምዩን ዚጸምኡን፡ ኪጸግቡ እዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም።  

            መሓርቲ፡ ምሕረት ኪረኽቡ እዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም።  

            ጹሩያት ልቢ፡ ንኣምላኽ ኪርእይዎ እዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም።  

            ገበርቲ ሰላም፡ ውሉድ ኣምላኽ ኪበሀሉ እዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም።  

            ምእንቲ ጽድቂ ዚስደዱ፡ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ፡ ብጹኣን እዮም።  

እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰጐጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረቡልኩምን፡ ብጹኣን ኢኹም። ከምኡ ኸኣ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነብያት ሰጕጎምዎም እዮም እሞ፡ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝዀነ፡ ተሐጐሱ ባህውን ይበልኩም።  

ወንጌል ማቴዎስ 5:1-12 

ነዚ ኣካፍል