Header Nu bun steyu 1920x600 JPG

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ከም እትጽሊ ኽምህረካ ይኽእል እዩ

ልክዕ ከምቲ ናይ ውሉዱ ድሌታትን ተውህቦታትን ዝፈልጥን፣ ፍጹም ውህበት ክቕበሉ ከለዉ ድማ ኣብ ገጽ ደቁ ሓጐስ ክርኢ ባህ ዝብሎ ወላዲ ፡ ናይ እግዚኣብሄር ልቢ ንዓኻ እውን ከምኡ እዩ ። ህይወትካ ብዘይጠቅም ጭንቀት ከተባኽን ኣየድልየካን እዩ ። የግዳስ ፡ ኣብቲ ኣምላኽ ከም ዝሓልየልካን ንደቁ ኺባርኾም ከም ዝፈቱን ዝገልጽ ቀሊል ፍልጠት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ጸሎት ብድሌታትካን ባህግታትካን ኣብኡ ትኣምን ምኻንካ ዘርኢ ናብ እግዚኣብሄር ዘቅርብ መገዲ ኢዩ። ኵሉ እቲ ክትገብሮ ዘሎካ ነገር ክትሓትት ጥራይ ኢዩ 

ምሳኻ ዝጽሊ ሰብ ትደሊዶ ?

ብዛዕባ እዚ ዛንታ ዝያዳ ከተንብብን መጽሓፍ ቅዱስ ኽትረክብን ትደሊዶ ? 

ጸጋኡ ኣባና ዓብዪ እዩ እሞ፣ ሓቂ እግዚኣብሄር ድማ ንዘለአለም ይነብር እዩ። ሃሌሉያ። 

መዝሙር ዳዊት 117:2 

ነዚ ኣካፍል