Header Nu bun steyu 1920x600 JPG

ዓውደ ዓመት

ታሪኽ በዓል ሆሳእና፥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓቢይ ኽብሪ ናብ የሩሳሌም ከም ዝኣተወ

ታሪኽ በዓል ሆሳእና፥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓቢይ ኽብሪ ናብ የሩሳሌም ከም ዝኣተወ፡ ካብ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ መዕራፍ 21:1-11

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰቕለ

ታሪኽ ስቕለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ካብ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ መዕራፍ 27 :- 33-34 : ቅዱስ ወንጌል ሉቃስ መዕራፍ 23 :- 33-34 : ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ መዕራፍ 19 :- 19-24

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል

ታሪኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ካብ ቅዱስ ወንጌል ማርቆስ መዕራፍ 15 :- 29-32 : ቅዱስ ወንጌል ሉቃስ መዕራፍ 23 :- 39-43 : ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ መዕራፍ 19 :- 25-29

ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

ታሪኽ ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ካብ ቅዱስ ወንጌል ሉቃስ መዕራፍ 24 :- 44-53 : ግብሪ ሃዋርያት መዕራፍ 1 :- 9-11

ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

ታሪኽ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ካብ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ መዕራፍ 28 :- 2-4 : ቅዱስ ወንጌል ማርቆስ መዕራፍ 16 :- 1 : 4-7 : ቅዱስ ወንጌል ሉቃስ መዕራፍ 24 :- 9-11 : ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ መዕራፍ 20 :- 3-10

ታሪኽ በዓል ልደት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ

ታሪኽ በዓል ልደት ካብ ቅዱስ ወንጌል ሉቃስ መዕራፍ 2 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትልሄም ተወሊዱ ኣሎ : ጓሶት ከኣ ንክትርእኡዎ ናቡ ይመጽኡ

ታሪኽ በዓል ልደት ሰብ ጥበብ

ታሪኽ ሰብ ጥበብ ካብ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ መዕራፍ 2

ነዚ ኣካፍል