Header Nu bun steyu 1920x600 JPG

ዕላማ ትንሳኤ

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዅነታት ከጋጥሞ ምኻኑ እኳ ተፈለጠ፣ ክእለ ዘይፈተነ ስለምንታይ እዩጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪፍጸሞ ዘለዎ ዕዮ ኸም ዘለዎ ይፈልጥ ነበረ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ምድሪ ዝነብር ሰብ ናይ ሓጢኣት ዕዳ ክኸፍል፣ ህይወቱ በጃ ኣሕሊፉ ኺህብ ድሮ ወሲኑ ነበረ። ኣዝዩ ስለ ዜፍቅረና ምእንቲ ኽንድሕን ክመውት ፍቓደኛ ነበረ ። እዚ ዓቢ ብስራት እዩምስ ኵሉ ጌጋታትናን ዘይፍጽምናናን እኳ እንተሎና፣ ክንድሕን ፈቂዱ። ብሓቂ ብህይወት ናይ ምንባር ዕድል ምእንቲ ኽንረክብ፣ ኣምላኽ ንወዱ ምእንታና ንኽመውት ለኣኾ።  

ብዛዕባዚ ምስ ሓደ ሰብ ከዘራረብ ይደሊ እየ

መጽሓፍ ቅዱስ ይደሊ እየ

መጽፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል 

 ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ኣምላኽ ንወዱ፡ ዓለም ብእኡ ኽትድሕን እምበር፡ ንዓለም ኪፈርዳስ ኣይለኣኾን።  ዮሃንስ 3:16-17  

ነዚ ኣካፍል